Adatvédelmi nyilatkozatA Giligán Természetvédelmi és Hagyományőrző Egyesület ezúton tájékoztatja a Önt, hogy a személyes adatok kezelése során figyelemmel van a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, (a továbbiakban: Avtv.) illetve a Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szoló 2012. évi CXII. Törvény által támasztott kötelezettségeire és az adatkezelés során a törvényi előírásoknak megfelelően jár el. Az adatvédelmi nyilatkozat kibővült a 2018. május 25-ig megvalósítandó Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/676 számú rendeletét (General Data Protection Regulation - GDPR) figyelembe véve.

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a személyes adatok kezelésének módjáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedésekről, valamint az érintettek jogairól, illetőleg ezek érvényesítésének lehetőségeiről.

1. Az adatkezelő és adatfeldolgozó
Az adatok kezelője és feldolgozója a Giligán Természetvédelmi és Hagyományőrző Egyesület (Székhely: 5420 Túrkeve, Zádor utca 23, a továbbiakban: adatkezelő)

2. A kezelt adatok
Honlap/Hírlevél: A Hírlevélre való feliratkozáshoz kötelezően kérjük a családi és utónév, valamint az e-mail cím megadását.

Egyesület székhelyén papír alapon vagy adathordozón kezelt adatok: A törvényi vagy rendeleti kötelezetség teljesítéséhez szükséges adatok kezelése (pl: Munkaszerződéshez, stb…). pályázati  vállalásból kezelt adatok lehetnek: név, cím, elérhetőség, életkor.


3. Az adatkezelés célja
Honlap:
a) 2. pontban gyűjtött adatokat a 2008. évi XLVIII. trv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 6.§ (2) szerint kötelezően kérendő hozzájárulási nyilatkozat érdekében kérjük.
b) 2. pontban megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, illetve harmadik fél részére nem teszi jogosulttá a hozzáférést a törvényi kötelezettségen túl.

Egyesület székhelyén papír alapon vagy adathordozón kezelt adatok:
A Giligán Természetvédelmi és Hagyományőrző Egyesület a székhelyén a következő célokból kezel személyes adatokat:
- adminisztratív okok (tagok, önkéntesek, munkatársak adatai),
- pályázati  vállalásból (programban résztvevők jelenléti íve) származó kötelezettségeknek eleget téve.

4. Az adatkezelés időtartama
a) 2. pontban megjelölt regisztrációs adatok a felhasználó kezdeményezésére történő törlésig maradnak a rendszerben.
b) a 2. pontban meghatározott célokból kezelt adatokat törvény szerrint meghatározott ideig vagy a pályázati kötelezettség miatt fennálló adatgyűjtés – pl:  jelenléti ív - során az adatokat a pályázati kiírásban  megjelölt ideig köteles megőrizni, ennek leteltével megsemmísítésre kerülnek.


5. Az adatokhoz hozzáférők köre
a) 2. pontban meghatározott adatokhoz az egyesület munkatársai férnek hozzá.
b)Személyes adatokat a megjelölteken és a törvény alapján kötelezően teljesítendő adattovábbításokon kívül harmadik személynek nem adunk át. Az adatkezelő minden hatósági adatkérés teljesítése előtt megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.


6. Adatbiztonság
Honlapon:
Az adatok védett szerverszobában, szerverek winchesterein tárolódnak. A külső támadások ellen magas szinten felkészített tűzfal védi az adatokat.

Papír alapon, adathordozón nyilvántartott adatok:
Az iratok/ adatok kezelése, tárolása során illetéktelen személy azok tartalmába betekintést nem nyerhet. Ezért a kijelölt ügyintézésre kijelölt munkatárs, és minden – az irattal/adathordozóval kapcsolatba kerülő – alkalmazott felelősséggel tartozik.

7.A felhasználók jogai
a) Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják meg a személyes adatokat. Tájékoztatás a info@giligan.hu e-mail címen kérhető. A tájékoztatást az adatkezelő 30 napon belül írásban köteles megadni, csak a jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg.


b) A felhasználók kérhetik adataik törlését is.

Adataival kapcsolatos jogait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info”) 13-17., valamint 30. pontjai tartalmazzák részletesen.


8 Jogérvényesítési lehetőségek
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
a) Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni.
b) Az érintett kérheti az alábbi hatóságok segítségét is az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Név: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Levélcím: 1387 Budapest Pf. 40.
Telefon: +36 (1) 4757 100
Telefax: +36 (1) 269 1615

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság
Székhely: Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Levélcím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391 1400
Telefax: +36 (1) 391 1410
Emailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webcím: www.naih.hu
 

adatvédelmi szabályzat

adatvédelmi nyilatkozat
 

 

 

Hírlevél feliratkozáshoz kattintson ide!
Hírlevél

Érdekli egyesületünk munkássága? Íratkozzon fel hírlevelünkre és ne maradjon le semmiről!

×